Gepubliceerd op
dinsdag 22 februari 2022Waarom deze rubriek?

We willen vrouwen uit Limburg en thema's die vrouwen aangaan een podium bieden. Vaak wordt er automatisch naar mannen gekeken als er een persoon wordt gezocht die een bepaalde voorbeeldfunctie vervult. Echter zijn er ook legio vrouwelijke rolmodellen! Zij zijn alleen niet altijd goed zichtbaar. Hoog tijd om hen voor het voetlicht te zetten en iedereen, van jong tot oud, te laten zien dat Limburg rijk is aan talloze krachtige vrouwelijke rolmodellen!

We vinden het belangrijk dat thema’s over gendergelijkwaardigheid, gelijke kansen, oorzaken, positieve ontwikkelingen, stereotypering, dilemma’s, gendergap in de medische zorg en bias zichtbaar en gebundeld worden. Wij willen ons als expertise centrum vrouwenvraagstukken inzetten om hier aandacht voor te vragen.
#agendering #bewustwording #rolmodellen #genderstereotypering #gendergap #loonkloof       

Waarom vinden wij dit belangrijk?

Vrouwen hebben een hoger risico op armoede dan mannen. Vrouwen zijn de afgelopen decennia meer gaan studeren, werken en verdienen, maar bij de rolverdeling thuis nemen ze nog altijd vaker dan mannen de zorgtaken op zich. Zodra er zorgtaken komen, gaat de vrouw doorgaans iets minder werken en meer voor de kinderen zorgen. Ook bij mantelzorg wordt vaker naar de vrouw gekeken. Bij de keuze speelt het inkomen vaak een belangrijke rol: wie het minst inbrengt, gaat minder werken. Dat kost het minste geld.

Wat maakt vrouwen kwetsbaarder voor armoede?

De meerderheid van de armen, ook wereldwijd zijn vrouwen. Wereldwijd bestaat er een loonkloof tussen mannen en vrouwen. De economische crisis van de voorbije jaren: vrouwen hadden al meer dan mannen te maken met werkloosheid, precaire banen en lage lonen – door de besparingen op de sociale toelagen en de bezuinigingen op de basisvoorzieningen wordt de ongelijkheid nog groter. Er is niet alleen een genderkloof wereldwijd wat betreft het aantal betaald werkenden, maar ook in verdeling van de arbeid. Het gros van deeltijdse arbeid wordt door vrouwen ingevuld. In rijkere landen is dat 3 op 4. Vrouwen onderbreken ook vaker hun loopbaan wat gevolgen heeft voor het opbouwen van sociale rechten (werkloosheidsuitkering, pensioen, ...) en in het verdere verloop van hun carrière (minder promotiekansen, ...).

Oorzaken

Het alleen komen te staan (bv. scheiding) na een relatie/huwelijk waarin een vrouw economisch afhankelijk is geweest. En door de loonkloof en een onvolledige arbeidsloopbaan als gevolg van de zorg voor de kinderen/familie/... komen door ons pensioenstelsel veel vrouwen in armoede terecht zodra ze op pensioenleeftijd komen. Oudere alleenstaande vrouwen zijn dan ook het meest kwetsbaar voor armoede. 

Ook alleenstaande ouders (en alleenstaande moeders maken nog steeds het merendeel uit van deze groep) lopen een verhoogd risico. Bij hen speelt de moeilijke combinatie arbeid-gezin nog extra. Maar ook thuisblijvende gehuwde vrouwen leven soms (verborgen) in bestaansonzekerheid. Tweeverdieners met  dubbele inkomens vormt ondertussen de gemiddelde welvaartsnorm. Er zijn steeds minder huisvrouwen zonder eigen inkomen of uitkering, en dit zijn vooral laaggeschoolde vrouwen. Voor deze vrouwen wegen de voordelen van een job vaak niet op tegen het combineren van arbeid en zorgtaken, de werkloosheidsval.

Hun scholing, werkervaring en economische afhankelijkheid van hun man maakt hen kwetsbaar om in armoede te belanden. Vrouwen hebben vaak minder toegang tot financiële bronnen zoals leningen.

Veel van bovenstaande punten worden beïnvloed door traditionele rolpatronen i.v.m. arbeid en zorg.

Middels deze rubriek willen we hier op een positieve manier aandacht voor vragen.

Onze tekstschrijfster en interviewster willen we graag even voorstellen:

Tekstschrijfster en interviewer Sylvia Beugelsdijk

Ik ben Sylvia Beugelsdijk-Franssen uit Herkenbosch. Ik werk bij mijn eigen tekstbureau PuntKomma. Je raadt het misschien al: als tekstschrijver. Schrijven doe ik dan ook het liefst. De hele dag door. Blogs, websiteteksten, uitnodigingen, nieuwsbrieven, persberichten, flyer- of brochureteksten. You name it of ik schrijf het.

 

 

Waar ik het allermeest voor warm loop, is het schrijven van artikelen en columns. Hierbij heb ik van A tot en met Z de regie in handen. Ik bepaal wat ik aan het papier toevertrouw en hoe. Nou ja, bij artikelen heeft de persoon over wie of de organisatie waarover ik schrijf natuurlijk ook iets in de melk te brokkelen – het moet juist verwoord zijn – maar verder is het up to me. Heerlijk om te doen. Ik ben gevraagd om voor SharePower artikelen te schrijven voor de rubriek ‘Limburgers aan het woord’. Hier hoefde ik niet lang over na te denken. Ik verbind me graag aan dit kenniscentrum voor vrouwenzaken dat staat voor economische zelfstandigheid, gelijkwaardigheid en veiligheid.